ස්වාලාභින් වෙනුවෙන් නවතම සේවාවන් හඳුන්වාදීම රාජ්‍යසේවා කොමිෂන් සභාව – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.10.21


The post ස්වාලාභින් වෙනුවෙන් නවතම සේවාවන් හඳුන්වාදීම රාජ්‍යසේවා කොමිෂන් සභාව – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.10.21 appeared first on Helanews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

47 Views