විපක්ෂනායක දෙවැනි පෙළ ආශ්‍රිතයෙක්, පවිත්‍රා – සජිත් උණුසුම් වාදයක

කොවිඩ් 19 සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂනායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා හා සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය අතර උණුසුම් වචන හුවමාරුවක් පාර්ලිමේන්තුවේදී ඇතිවිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

26 Views