විදුලිබිලට සහනයක් දිය නොහැකියි – සභාපති විජිත හේරත්

කොවිඩ් – 19 වසංගතය හේතුවෙන් හු​දකලා කර ඇති ප්‍රදේශවල ජනතාවට විදුලි බිල සම්බන්ධව සහනයක් ලබාදිය…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

32 Views