රියාජ් බදියුදීන්ගේ පෙත්සම ප්‍රතික්ෂේප වෙයි

තමා අත්අඩංගුවට ගැනීම වළක්වන නියෝගයක් ඉල්ලා රියාජ් බදියුදීන් ගොනුකළ පෙත්සම අභියාචනාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙනවා. ඒ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

48 Views