රියාජ්ගේ පෙත්සම අභියාචනාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරයි

මාධ්‍යවේදියා ::

තමා අත්අඩංගුවට ගැනීම වළක්වන නියෝගයක් ඉල්ලා රියාජ් බදියුදීන් ගොනුකළ පෙත්සම අභියාචනාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

The post රියාජ්ගේ පෙත්සම අභියාචනාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරයි appeared first on මාධ්‍යවේදියා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 Views