පෑලියගොඩ මාලු වෙළඳ සංකීර්ණයේ 49 ක ට කොරෝනා

පෑලියගොඩ මාලු වෙළඳ සංකීර්ණයේ 49 දෙනෙකුට කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

42 Views