පන්නල ස්ලිම්ලයින් ඇඟලුම් සේවිකාවකට කෝවිඩ් වැලඳී 60ක් නිරෝධායනයට

 පන්නල ස්ලිම්ලයින් ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලාවේ සේවිකාවකට ඊයේ (20දා) කෝවිඩ්-19 වෛරසය වැලඳී ඇති බව තහවුරු වීමත් සමඟ
  Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

26 Views