නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට මහජන අදහස් ලබාගැනීමට පියවර

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීම පිණිස මහජන අදහස් ලබාගැනීමට නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් කෙටුම්පත් කිරීමේ විශේෂඥ කමිටුව තීරණය කර තිබේ.

එම අදහස් නොවැම්බර් මස 30 වන දිනට හෝ එදිනට පෙර ලිඛිතව ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

සියලුම යෝජනා සහ අදහස් සිංහල, දෙමළ හෝ ඉංග්‍රීසි යන ඕනෑම භාෂාවකින් ඉදිරිපත් කළ හැකි අතර (A4) ප්‍රමාණයේ කඩදාසියක යතුරුලියනය කර තිබීම අවශ්‍ය බව නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත් කිරීමේ විශේෂඥ කමිටුව පවසයි.

ඉදිරිපත් කරන කරුණු ඉතා සංක්ෂිප්තව සඳහන් කිරීම යෝගය වන අතර ඒ සඳහා මෙරට ඕනෑම පුරවැසියෙකුට අවස්ථාව හිමිව තිබේ.

The post නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට මහජන අදහස් ලබාගැනීමට පියවර appeared first on News Sri Lanka | Latest News Sri Lanka| Breaking News Sri Lanka| News Hub| Gossip Sri Lanka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

36 Views