දීප ව්‍යප්ත සේවා කාර්යක්ෂමතා විභාගය කල් දැමේ.

2020 ඔක්තෝබර් 24 දින පැවැත්වීමට නියමිතව තිබු රාජ්‍ය සේවයේ දීප ව්‍යාප්ත සේවා කර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය නැවත දැනුම් දෙන තුරු කල් දැමේ.

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා නිවේදනය කරන්නේ කොරා්නා ව්‍යාප්තියේ වත්මන් තත්වය හේතුවෙන් එය කල් දැමු බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 Views