දිනය තුල කොරෝනා ආසාදිතයන් 166 ක්

අද දිනය තුල තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 57ක් හදුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව දිනය තුල වාර්තාවූ සමස්ථ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 Views