කොළඹට දුම්රියෙන් වැලි ගෙන්න සූදානමක්

 දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශයන්හි සිට  කොළඹට වැලි ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා  දුම්රිය යොදා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මූලික  සාකඡාවක් පෙරේදා (19) මහවැලි සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ දී පැවැත්විණි.  මෙම සාකච්ඡාවට වාරිමාර්ග  Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

45 Views