කාන්තා ඡායාරූප නිරුවත් කර ඉන්ටෙර්නෙට් එකේ දාලා

සමාජ මාධ්‍යවල පළ කර ඇති ඡායාරූප නිරුවත් ලෙස සකස් කර සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ මුදා හැරීමේ ප්‍රවණතාවක් දක්නට ලැබෙන බව නවතම වාර්තාවකින් තහවුරු වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 Views