කළුතර දිස්ත්‍රික්කය තුළ වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවීම – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.10.21


The post කළුතර දිස්ත්‍රික්කය තුළ වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවීම – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.10.21 appeared first on Helanews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

34 Views