කළුතර දිස්ත්‍රික්කය තුළ වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

ඔක්තොම්බර් 20 සිට ඔක්තොම්බර් 29 දින දක්වා කළුතර දිස්ත්‍රික්කය තුළ වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබෙන බව බස්නාහිර පළාතේ ප්‍රධාන ලේකම් මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටිනවා

The post කළුතර දිස්ත්‍රික්කය තුළ වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවයි appeared first on LIVE at 8 News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

50 Views