කළුතර ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 5ක් හුදෙකළා කරයි

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ 5ක් හුදෙකළා කර තිබෙනවා. ගොරක්ගොඩ, බේරගම,දාපාලිගොඩ,කැකුලන්දර උතුර හා බෙල්ලන ප්‍රදේශවලට…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 Views