අගලවත්තේ ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාස 05ක් හුදකලා කෙරේ

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාස 05ක් නැවත දැනුම්දෙන තුරු හුදකලා ගම්මාන ලෙස නම් කෙරේ.

අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ගොරක්ගොඩ, බේරගම, දාපිලිගොඩ, කැකලන්දර උතුර සහ පාලින්ද නුවර ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ බෙල්ලන ගම්මාන ඒ අතර වේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 Views