நீர்ப்பாசன செழுமை நிகழ்ச்சித் திட்டம் 2020.

நீர்ப்பாசன செழுமை நிகழ்ச்சித் திட்டம் 2020 இந்நிகழ்ச்சி திட்டத்தின் கீழ் சிறு குளங்கள், அணைக்கட்டுகள் மற்றும் விவசாய நீர்ப்பாசன தொகுதிகளை மறு சீரமைக்கும் தேசிய நிகழ்ச்சி திட்டம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

48 Views