சபையில் வாசுதேவ நாணயக்கார விடுத்த கோரிக்கை

இரட்டைக் குடியுரிமைக் கொண்டவர்களை நாட்டின் ஆட்சிக் கட்டமைப்புக்குள் உள்வாங்கக் கூடாது. குழுநிலை விவாத்தில் இச்சரத்தில் நீதி அமைச்சர் திருத்தத்தை மேற்கொள்ள வேண்டுமென அமைச்சர் வாசுதேவ நாயணக்கார தெரிவித்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 Views