களுத்துறை மாவட்டத்தில் மேலும் சிவ பிரதேசங்கள் தனிமைப்படுத்தலில்!

களுத்துறை மாவட்டத்தின் உள்ள மேலும் ஐந்து பிரதேசங்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பிரதேசங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 Views