2020 සහ 2021 වසරවලට අදාළ විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත් පාර්ලිමේන්තුවට

මෙම වසරේ වියදම් සහ ලබන වසරේ සමස්ත වියදම් ඇතුළත් විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ විසින් අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා.

පළමු විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතට අනුව මෙම වසරේ සමස්ත වියදම රුපියල් කෝටි දෙලක්ෂ 53,805 ක් ලෙස දක්වා ඇති අතර, දෙවන විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතට අනුව ලබන වසරේ සමස්ත වියදම ලෙස පෙන්වාදී ඇත්තේ රුපියල් කෝටි දෙලක්ෂ 67,804 ක්.

මෙමඟින් ජනාධිපතිවරයා, අග්‍රාමාත්‍යවරයා, කැබිනට් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ සඳහා ලබන වසරේ වැය ශීර්ෂයන් සඳහා මුදල් වෙන් කර තිබෙනවා.

The post 2020 සහ 2021 වසරවලට අදාළ විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත් පාර්ලිමේන්තුවට appeared first on News Sri Lanka | Latest News Sri Lanka| Breaking News Sri Lanka| News Hub| Gossip Sri Lanka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

52 Views