2020 විසර්ජන පනත පාර්ලිමේන්තුවට

2020 ජනවාරි 01 සිට දෙසැම්බර් 31 දක්වා කාලසීමාවේ සේවා වියදම
රුපියල් දෙදහස් පන්සිය තිස්අට බිලියන විසි දෙමිලියනයක්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

29 Views