20 ஐ நிறைவேற்றிக்கொள்வதற்கான அரசாங்கத்தின் முயற்சிக்கும் ஆதரவளிக்க மாட்டோம் – ருவன் விஜேவர்தன

ஏகாதிபத்தியவாத ஆட்சியைத் தோற்றுவிக்கத்தக்க அரசியலமைப்பிற்கான 20 வது திருத்தத்தை நிறைவேற்றிக்கொள்வதற்கு அரசாங்கத்தினால் மேற்கொள்ளப்படும் எந்தவொரு முயற்சிக்கும் ஆதரவளிக்க மாட்டோம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

33 Views