📷 මදුෂ් ඝාතනය වූ ස්ථානයේ සමීප රූප

අද උදෑසන මාළිගාවත්තේදී මාකඳුරේ මදුෂ් ඝාතනය වූ ස්ථානයේදී ලබාගත් සමීප රූප කිහිපයක් මේ සමග පළවේ.

  Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

45 Views