හැටන් නැෂනල් බැංකු මූලස්ථානයේ කොරෝනා නෑ

කොළඹ ටී.බී. ඡායා මාවතේ පිහිටි ‘එච්.එන්.බී. ටවර්ස්’ ගොඩනැගිල්ලේ 19 වැනි මහලේ සේවය කරන කිසිවකුට නව කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වී නැති බව තහවුරු වී ඇති බව හැටන් නැෂනල් බැංකුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

29 Views