සැෂේ පැකට්, කොට්න් බඩ් තහනම් කිරීමට ආණ්ඩුවෙන් තීරණයක්

ආහාර සහ ඖෂධ සඳහා භාවිතා කරන මිලිලීටර් 20ට හෝ ග්‍රෑම් 20ට අඩු පොලිතින් හා ප්ලාස්ටික් වලින් නිෂ්පාදිත සැෂේ ඇසුරුම් තහනම් කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

ඒ වෙනුවට මිලිලීටර් 100 හෝ ග්‍රෑම් 100 හෝ ඊට වැඩි ඇසුරුම් භාවිතා කිරීමටයි ඊයේ( පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩලයේදී අනුමැතිය හිමිව ඇත්තේ.

එමෙන්ම බැලුන්, බෝල වර්ග සහ දියමත පාවෙන සෙල්ලම් බඩු හැර ප්ලාස්ටික් වලින් සාදන ලද විවිධ හුළං පුරවන ලද සෙල්ලම් බඩු තහනම් කිරීම හා ඒ සඳහා විකල්පයක් ලෙස පරිසර හිතකාර හා සෞඛ්‍යාරික්ෂිත අමුද්‍රව්‍ය වලින් නිෂ්පාදිත දෑ භාවිතා කිරීමටද කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වුණා.

සෞඛ්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා යොදාගන්නා ද්‍රව්‍ය හැර ප්ලාස්ටික් කොට්න් බඩ් තහනම් කිරීමටත් ඊට විකල්පයක් ලෙස දිරාපත්වන අමුද්‍රව්‍ය වලින් නිෂ්පාදිත කොට්න් බඩ් භාවිත කළ යුතු බවද දැනුම් දී තිබෙනවා.

2020.10.20වරක් භාවිත කර ඉවතලන (single use) ප්ලාස්ටික හා පොලිතීන් අපද්ර ව්ය කළමනාකරණයට පියවර සම කැබිනට් ප්‍රකාශක…

Posted by Department of Government Information – Sri Lanka on Tuesday, October 20, 2020

The post සැෂේ පැකට්, කොට්න් බඩ් තහනම් කිරීමට ආණ්ඩුවෙන් තීරණයක් appeared first on News Sri Lanka | Latest News Sri Lanka| Breaking News Sri Lanka| News Hub| Gossip Sri Lanka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

40 Views