සැශේ පැකට් තහනම් කිරීමට අදාළ කැබිනට් තීරණය

වරක් භාවිත කර ඉවතලන ප්ලාස්ටික් සහ පොලිතීන් අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණයට කැබිනට් අනුමැතිය- 2021 සිට විකල්ප හඳුන්වා දෙයි

The post සැශේ පැකට් තහනම් කිරීමට අදාළ කැබිනට් තීරණය appeared first on NewsWire Sinhala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

46 Views