සැලසිනේ ජාතික රූපවාහිනියෙන් ගළවා වෙනම සමාගමක් කරයි

 

සැලසිනේ ආයතනය සීමිත වගකීම් සහිත සමාගමක් ලෙස සංස්ථාපනය කිරීමට අදාළ කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවූ බව අද පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේදී අනාවරණය විය.  Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

34 Views