විසිවන සංශෝධනය රටට විපත්තිදායක විය හැකියි. වැදිනායක තුමා පවසයි.

විසිවන සංශෝධනය රටට විපත්තිදායක විය හැකියි.
වැදිනායක තුමා පවසයි.

යෝජිත විසිවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මගින් බලවත් ජනාධිපතිවරයෙකු බිහි වීම,
අනාගතය ගැන කල්පනා කර බැලීමේ දී රටට අහිතකර විය හැකි යැයි වැදි නායකතුමා පවසයි.

විසිවන සංශෝධනයෙන් ජනාධිපතිට ලැබෙන බලය, වත්මන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අනිසි ලෙස භාවිතා නොකරනු ඇති බවට තමන්ට විශ්වාස යැයි පවසනි වැදි නායකයා, ඔහුගෙන් පසු බලයට එන ජනාධිපතිවරයෙකුට එම බලතල හිමිවීම පිළිබදව දෙගිඩියාවකින් පසු වෙයි.

විසිවන සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් මහා සංඝ රත්නය දක්වන අදහස් පිළිබදව ද සැලකිලිමත් විය යුතු බව වැදි නාකයතුමාගේ අදහසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

42 Views