විසිවන සංශෝධනයට ඇතුළත් කරන තවත් විධි විධාන කිහිපයක්

20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත පිලිබඳ කාරක සභා අවස්ථාවේදී තවත් විධි විධාන කිහිපයක් ඇතුළත් කල යුතු බවට අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව , ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සහ අභියාචනාධිකරණවල පවතින අධික නඩු සංඛ්‍යාව සැලකිල්ලට ගෙන එම අධිකරණයන්හි විනිශ්චයකාරවරුන් සංඛ්‍යාව වැඩි කිරීම සඳහා වන විධිවිධාන

ජාතික ආරක්ෂාව හා ආපදා අවස්ථාවලදී පැන නැගෙන කරුණුවලට අදාළ පනත් පමණක් හදිසි පනත් සේ සලකා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමේ විධිවිධාන

රාජ්‍ය සංස්ථාවක් වන හෝ රජය විසින් හෝ රාජ්‍ය සංස්ථාවක් විසින් කොටස්වලින් 50%ක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රතිශතයක් දරනු ලබන සමාගම් විගණනය කිරීමේ බලතල විගණකාධිපතිවරයාට පැවරෙන පරිදි විධිවිධාන

අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අමාත්‍යවරුන් සංඛ්‍යාව , අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ නොවන අමාත්‍යවරුන් සංඛ්‍යාව තීරණය කිරීමට අදාළව 19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ සඳහන් විධිවිධාන 20එලෙසම වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට ඇතුළත් කිරීම

යන කරුණු ඇතුළත් වනු ඇති

The post විසිවන සංශෝධනයට ඇතුළත් කරන තවත් විධි විධාන කිහිපයක් appeared first on LIVE at 8 News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

32 Views