විස්සට තවත් සංශෝධන තුනක්

පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇති 20 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සඳහා තවත් සංශෝධන 3ක් ගෙන ඒමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

26 Views