ලංකාවේ කොරෝනා ගැන නවතම තත්ත්වය

වත්මන් කොරෝනා තත්ත්වය පිළිබද සෞඛ්‍ය ලේකම්වරයා සහ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා කරුණු දක්වා තිබෙනවා. සෞඛ්‍ය…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

38 Views