රිෂාඩ්ට එරෙහිව තවත් අපරාධ විමර්ශන 10ක්

ජනාධිපතිවරණයේදී ඡන්ද ප්‍රකාශය කිරීම සඳහා අවතැන්වූවන් ලංගම බස්රථවලින් මන්නාරම ප්‍රදේශයට රැගෙන යැමට රුපියල් අනූපන්ලක්ෂයකට අධික රජයේ මුදල් වැය කළැයි කියන සිද්ධියට අමතරව හිටපු කර්මාන්ත,   Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

36 Views