‘රිවස්’ උරන්න දී වැලිකඩ කැරැල්ලක් ගහලා

වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ කැරැල්ලක් ඇතිකර ඉන් පලායාම සඳහා රැඳවූවන් පිරිසක් කුමන්ත්‍රණය කරමින් සිටින බව බන්ධනාගාර බුද්ධි අංශ අනාවරණය කරගෙන තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

34 Views