රියැදුරු බලපත්‍රවල වලංගු කාල සීමාව දීර්ඝ කරයි

සැප්තැම්බර් 30 වනදායින් කල් ඉකුත් විමට නියමිතව තිබු රියැදුරු බලපත්‍රවල වලංගු කාල සීමාව දෙසැම්බර් 31 වනදා දක්වා දීර්ඝ කර තිඛෙනවා.

ප්‍රවාහණ අමාත්‍ය ගාමිණි ලොකුගේ මහතා විසින් මෝටර් වාහන පණත යටතේ නිකුත් කරන ලද ගැසට් නිවේදනයකයි මේ බව දැක්වෙන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

42 Views