මදුෂ්ට නාකොටික් රංගජීව ලිව්ව අමුතු කතාව

මාධ්‍යවේදියා ::

මෙඩිකල් කන්ඩම් කරලා මාව ගෙදර යවන්න හැදුවාම කැමත්තෙන් ආවේ හිටියේ උඹව මුහුණ මුහුණ හමුවෙන්න ,උඹෙ ලේ ගද මගේ නාසය තවම…

Posted by Ranga Jeewa on Tuesday, October 20, 2020

The post මදුෂ්ට නාකොටික් රංගජීව ලිව්ව අමුතු කතාව appeared first on මාධ්‍යවේදියා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

43 Views