පාර්ලිමේන්තුවට මුඛ ආවරණ අවශ්‍ය නෑ / සෞඛ්‍ය ඇමතිනිය කියයි

සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අඩංගු ගැසට් නිවේදනයේ මුව ආවරණ පැළඳිය යුතු පොදු ස්ථානයක් ලෙස පාර්ලිමේන්තුව නම් කර…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

48 Views