ප්‍රමුදි කරුණාරත්න දෙවනවරටත් මව්පදවිය ලබයි (Photos)

රංගන ශිල්පිණී ප්‍රමුදි කරුණාරත්න පසුගිය 17වනදා දෙවන වරට මව්පදවිය ලැබුවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

37 Views