පළමු කොරෝනා රෝගියා වාර්තා වූ සැණින් කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග ගත්තා

මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වූ පළමු කොරෝනා ආසාදිත රෝගියා පිළිබඳව වාර්තා වූ සැණින් රෝගය පැතිරීම වැළැක්වීම…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

44 Views