පවතින තත්ත්වය හමුවේ වැඩිහිටියන්ට නිවේදනයක්

පවතින කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය හමුවේ වැඩිහිටියන් වඩාත් සැළකිලිමත් ලෙස කටයුතු කළ යුතු බව වැඩිහිටි ලේකම් කාර්‍යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

The post පවතින තත්ත්වය හමුවේ වැඩිහිටියන්ට නිවේදනයක් appeared first on NewsWire Sinhala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

43 Views