පන්නල ප්‍රකට ඇඟලුම් කම්හලක අංශ 3ක් වසා දමයි

පන්නල පිහිටි ප්‍රධාන පෙළේ ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවක අංශ 3ක් තාවකාලිකව වසා දමා තිබෙනවා. ඒ එම…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

39 Views