පන්නල ඇලබඩගම කොටසක් හුදෙකළා කරයි

පන්නල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරී කොට්ඨාසයට අයත් ඇලබඩගම නැගෙනහිර ග්‍රාමසේවා වසමේ ආනන්ද රණවිරු මාවත හුදෙකලා කර ඇති බව පන්නල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරී කාර්යාලය කියයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

33 Views