නිරෝධාන ඇඳිරීනීතිය ක්‍රියාත්මක වන නවතම පොලිස් බල ප්‍රදේශ – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.10.20


The post නිරෝධාන ඇඳිරීනීතිය ක්‍රියාත්මක වන නවතම පොලිස් බල ප්‍රදේශ – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.10.20 appeared first on Helanews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

35 Views