දිස්ත්‍රික් උසාවි 60ක නොවිසඳුනු නඩු 231,506.

2019 දෙසැම්බර් 31 වන විට දිස්ත්‍රික් උසාවි 60ක් තුළ නොවිසඳුනු නඩු ප්‍රමාණය 231,506 ක්

ශ්‍රී ලංකාව තුළ, 2019 දෙසැම්බර් 31 වැනිදා වන විට දිස්ත්‍රික් උසාවි 60ක් තුළ මෙතෙක් නොවිසඳුනු නඩු ප්‍රමාණය 231,506ක් බව අධිකරණ  අමාත්‍ය අලි සබ්රි මහතා අද  පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.

ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කළේ  පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හේෂා විතානගේ මහතා විසින් වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂාවෙන් අසන ලද ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු ලබා දෙමිනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

34 Views