ගම්පහ සිසුන්ට පෝෂණ මල්ලක් ගෙදරටම

ඇඳිරිනීතිය පැනවීම හේතුවෙන් පීඩාවට පත්ව සිටින ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් දරුවන් 44496 දනෙකුට රුපියල් 965ක වටිනාකමකින් යුත් පෝෂණ මල්ලක් හෙට (21 වැනිදා) සිට ලබා දීමට පියවර ගෙන ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

35 Views