කෝප් – කෝපා කමිටු රැස්වීම් අවලංගු කරයි

පාර්ලිමේන්තුව අද(20) පෙරවරු 10ට රැස්වීමට නියමිත අතර පාර්ලිමේන්තු සතියේ දින 4ම පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව හෙවත් කෝප් කමිටුවේ සහ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව හෙවත් කෝපා යන කමිටු පවතින කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය මත නොපැවැත්වීමට තීරණය කර ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු ආරංචි පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

38 Views