කොටුව පොලිස් ස්ථානයේ පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙකුට කොරෝනා

කොළඹ කොටුව පොලිස් ස්ථානයේ සේවයේ නියුතු පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙකුට කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වී ඇති බවට අද…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

48 Views