කුලියාපිටිය-පන්නල-ගිරිඋල්ල-නාරම්මල සහ දුම්මලසූිරියට වහාම බලපැවැත්වෙන පරිදි නිරෝධායන ඇදිරිනීතිය පනවයි.

කුලියාපිටිය-පන්නල-ගිරිඋල්ල-නාරම්මල සහ දුම්මලසූිරියට
වහාම බලපැවැත්වෙන පරිදි නිරෝධායන ඇදිරිනීතිය පනවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

24 Views