කුලියාපිටිය කොරෝනා භීතියට පත්කළේ ආගමික නිකායක විවාහ දේවමෙහෙයක්

කුරුණෑගල කුලියාපිටිය හා ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ 5 කට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබේ. මෙයට ආසන්නතම හේතුව වී ඇත්තේ සංචරන සීමා පවා පනවා තිබියදී කුලියාපිටියේ එක්තරා ආගමික නිකායක   Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

44 Views