කුලියාපිටිය ඇතුළු ස්ථාන 5ක ට ඇඳිරි නීතිය පැනවීම ගැන නි.පොලිස්පති පැහැදිලි කරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

39 Views