කුරුණෑගල , පන්නල , ගිරිඋල්ල , නාරම්මල හා දුම්මලසූරියට පොලිස් ඇඳිරි නීතිය

තවත් පොලිස් බල ප්‍රදේශ 5කට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබෙනවා. රජයේ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

42 Views